Veelgestelde vragen warmtenet Den Helder

De veelgestelde vragen en antwoorden over het warmtenet Den Helder zijn op een rij gezet. De vragen zijn verdeeld over verschillende onderwerpen. Bekijk ze hieronder. 

vraag stellen
antwoorden

Warmte Den Helder

Selecteer voor antwoord

In de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse regering besloten dat woningen en bedrijven in 2050 aardgasvrij moeten zijn. Op basis hiervan hebben de gemeente Den Helder, grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf HVC, het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine, Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed B.V. en Willemsoord BV begin 2022 een verklaring getekend. Het doel: een duurzaam warmtenet te ontwikkelen met een duurzame bron. Belangrijk hierin is dat de warmte voor iedereen betaalbaar blijft.

Selecteer voor antwoord

Er is onderzocht of er bestaande duurzame warmtebronnen zijn die aan de warmtevraag voor o.a. de gebouwen van het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine kunnen voldoen. Deze zijn in Den Helder niet aanwezig. Er zijn wel een paar kleine warmtebronnen zoals  thermische energie uit oppervlaktewater of restwarmte. Deze kunnen in de toekomst aangesloten worden op het warmtenet.

Selecteer voor antwoord

De aardwarmtebron zal meer dan genoeg warmte produceren voor het vastgoed van het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine, de huurders in De Schooten en ondernemers en instellingen op Willemsoord. Er is genoeg warmte om in de toekomst ook nog andere buurten op het warmtenet aan te sluiten. Een aardwarmtebron gaat tientallen jaren mee. Als heel veel bewoners warmte willen, is het ook mogelijk dat er een tweede aardwarmtebron komt of dat er restwarmte van een waterstoffabriek gebruikt wordt.

Selecteer voor antwoord

Als heel veel bewoners en ondernemers warmte willen, dan is het ook mogelijk dat er een tweede aardwarmtebron komt. De huidige aardwarmtebron zal meer dan genoeg warmte produceren voor het vastgoed van het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine, de huurders (en mogelijk bewoners met een koopwoning) in De Schooten, en ondernemers en instellingen op Willemsoord.

Selecteer voor antwoord

Wij vinden het belangrijk om inwoners goed mee te nemen. Eerder is hier al over gecommuniceerd. Nu de verwachte locatie bekend is, willen wij dat ook zo snel mogelijk delen met de inwoners.

Selecteer voor antwoord

Als de aardwarmtebron draait dan is er geen hinder voor omwonenden. De pompen van de winningsinstallatie produceren enig geluid, maar dat is niet hoorbaar buiten het aardwarmteterrein. De aanleg van de aardwarmtebron kan wel overlast veroorzaken voor omwonenden in een straal van 100 meter. De aanleg duurt 3-6 maanden en vindt 24 uur per dag plaats. Hinder kan ontstaan door:

  • Lichtoverlast in de nacht
  • Extra verkeersbelasting en stofhinder door vrachtauto’s
  • Geluid van bijvoorbeeld vrachtauto’s en personen

 

Tijdens de aanleg wordt met aanvullende maatregelen geprobeerd de overlast tot een minimum te beperken. 

Selecteer voor antwoord

Als het warmtenet ontwikkeld wordt, dan is de verwachting dat de werkzaamheden in 2024 starten. Is er meer bekend over een planning, dan laten wij dit zo snel mogelijk weten.

Selecteer voor antwoord

Als 70% van de huurders in De Schooten akkoord gaat met het warmtenet dan is de verwachting dat de eerste bewoners in 2024 aangesloten worden op het duurzame warmtenet.

Selecteer voor antwoord

Kansrijke buurten zijn aangegeven in de Transitie Visie Warmte 2021. Dit zijn bijvoorbeeld buurten in de wijken Nieuw Den Helder en Stad Binnen de Linie. Per fase zal gekeken worden wat een logische groei is van het warmtenet. De aardwarmtebron heeft genoeg warmte om ook deze wijken te verduurzamen. 

Selecteer voor antwoord

Nee, voor de ontwikkeling van en investering in een aardwarmtebron is er een minimale afname van aardwarmte nodig. Zowel de woningcorporatie als het Ministerie van Defensie/Koninklijke Marine zijn nodig om aardwarmte te ontwikkelen.

Selecteer voor antwoord

De ontwikkeling van aardwarmte raakt de ambitie niet om het eventuele startpunt te worden van grootschalige waterstofproductie. Er zijn in Den Helder meerdere oplossingen nodig om op den duur aardgasvrij te worden.

Selecteer voor antwoord

Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft naar meerdere mogelijkheden gekeken om tijdig tot de gewenste vermindering van CO₂ te komen. Daarbij werd duidelijk dat het nadeel van het toepassen van warmtepompen is, dat veel bestaande woningen nog niet geschikt (onder meer niet voldoende geïsoleerd) zijn om op lage temperatuur verwarmd te worden. Het toepassen van hybride pompen (die werken als een warmtepomp, maar gaan over op gas wanneer de pomp de warmtevraag van de woning niet aankan) heeft als nadeel dat er dan nog steeds met gas gestookt wordt. Een warmtenet stelt minder hoge eisen aan een woning en de woningen die er op zijn aangesloten zijn gasloos.

Selecteer voor antwoord

HVC is een publiek bedrijf, waarvan 48 gemeenten en 8 waterschappen aandeelhouder zijn, en heeft dus geen winstoogmerk. Dit betekent dat men altijd een eerlijke prijs voor warmte betaalt. De gemeente Den Helder is ook aandeelhouder van HVC.

Selecteer voor antwoord

Voor het tekenen van de intentieverklaring is een belangrijke afweging gemaakt voor een publiek warmtebedrijf. Den Helder is samen met 47 andere gemeenten en 8 waterschappen aandeelhouder van HVC. Als nutsbedrijf helpt HVC haar aandeelhouders in het aardgasvrij maken van de gemeente. Dit doet HVC tegen acceptabele kosten. HVC is zelfs al jaren een van de goedkoopste warmteleveranciers van Nederland. Vanuit dit oogpunt vinden alle partijen HVC een goede partner om een warmtenet te ontwikkelen.

Selecteer voor antwoord

Voor huurders is een upgrading of het aanbrengen van energiebesparende maatregelen vaak een grote ingreep. Deze stap kan pas gezet worden als minstens 70% van de huurders daarmee akkoord gaat.

Selecteer voor antwoord

Als minstens 70% van de huurders instemt, dan is het volgens de wet een redelijk voorstel. Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed B.V. en HVC starten dan met de voorbereidingen voor de uitvoering. Heeft u tegen het plan gestemd? Dan heeft u acht weken na stemming de tijd om het plan aan te vechten bij de rechter. U moet dan aantonen dat het voorstel niet redelijk is.

Selecteer voor antwoord

Het aardgasnet wordt verwijderd tot aan de openbare weg. Er zijn ook nog andere complexen, die in een latere fase aardgasvrij worden, Daarom blijft het collectieve aardgasnet bestaan. Op termijn zal het gehele aardgasnet verwijderd worden.

vragen over

aardwarmte algemeen

Selecteer voor antwoord

Aardwarmte wordt beschouwd als één van de meest duurzame bronnen voor warmte.  Dit komt ten eerste omdat de warmte hernieuwbaar is. Door natuurlijke processen in de kern van de aarde is het water herbruikbaar, want het wordt steeds opnieuw opgewarmd. Ook komt er nauwelijks COvrij bij de winning, transport en gebruik van aardwarmte. Voor zover bekend zijn er geen effecten op mens, dier en plant.

Download hier de factsheet "Duurzaamheid geothermie" van TNO.

Selecteer voor antwoord

De voorraad aardwarmte die in de aardkorst zit, raakt nooit helemaal op. Het water in de diepe ondergrondse aardlagen blijft altijd warm. Wel zal de temperatuur van de grondlagen, waar aardwarmte uit wordt gewonnen, in enkele tientallen jaren afnemen. De temperatuur herstelt zich als de aardwarmtewinning stopt. Ongeveer 35 jaar na de start van de aardwarmtewinning is het water in de bron hooguit 1 graad koeler dan bij de aanvang.

Selecteer voor antwoord

Op de website “alles over aardwarmte” staat uitgebreide informatie over de veiligheid van aardwarmte. Via deze link leest u hier meer over.  

vragen over

tarieven

Selecteer voor antwoord

In december stelt de ACM de maximale warmtetarieven (verbruiks- en vaste kosten) voor het volgende jaar vast. Dit doet zij ieder jaar namens de overheid. De ACM bepaalt dan de maximale warmtetarieven die een warmteleverancier in rekening mag brengen bij zijn klanten. Deze berekent zij aan de hand van de in december geldende gastarieven. Zij bekijkt dan de jaarcontracten van de tien grootste gasleveranciers in Nederland. Aan de hand van het gemiddelde bepaalt de ACM het maximale warmtetarief in gigajoule.

Warmtebedrijven kunnen ervoor kiezen om onder de maximale ACM-tarieven te blijven met hun prijzen. HVC doet dit al jaren. In 2022 blijft HVC 27% onder de maximale verbruikskosten. De verbruikskosten in 2022 kunt u vergelijken met een gasprijs van ongeveer €1,21. Daarnaast zijn ook de vaste kosten van HVC in 2022 een stuk lager dan de maximale ACM-tarieven. HVC is al jaren één van de goedkoopste warmteleveranciers van Nederland.

Selecteer voor antwoord

Waarschijnlijk nog wel een aantal jaar. De koppeling tussen de gas- en warmtetarieven is namelijk vastgelegd in de Warmtewet. Op dit moment werkt de overheid aan een nieuwe Warmtewet. Daarin wordt deze koppeling (waarschijnlijk) losgelaten. HVC ondersteunt deze ontwikkeling van harte.